Disclaimer

De website www.amsterdamports-realestate.com is een gezamenlijk initiatief van Haven Amsterdam, Zeehaven IJmuiden N.V., Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Noordzeekanaalgebied NV en de Stichting Projectbureau Masterplan Noordzeekanaalgebied. Voor de ontwikkeling en exploitatie van deze website is een samenwerkingsovereenkomst gesloten tussen de 4 genoemde partijen. Haven Amsterdam is contactpersoon jegens derden voor alle aangelegenheden die de website betreffen. Haven Amsterdam is als zodanig tevens contactpersoon jegens bezoekers en gebruikers van de website.

De informatie op www.amsterdamports-realestate.com komt tot stand onder de verantwoordelijkheid van Haven Amsterdam. Haven Amsterdam besteedt uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van www.amsterdamports-realestate.com, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Haven Amsterdam verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door het haven- en industrieel complex in het Noordzeekanaalgebied en Haven Amsterdam worden aangeboden. Wijzigingen en correcties kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Haven Amsterdam aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website.

Haven Amsterdam, haar bestuurders en directeuren aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op de website vermelde gegevens en zijn voorts in geen enkel geval aansprakelijk voor verlies, schade, kosten of uitgaven (meer bepaald winstderving, gebruiksverlies, directe, indirecte, bijkomende of voortvloeiende schade) die het gevolg zijn van fouten, omissies of andere onvolkomenheden in de via de website verkregen informatie.

Op verschillende plaatsen op www.amsterdamports-realestate.com kunnen automatische koppelingen (links) worden aangeboden naar andere internetsites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze site. Verwijzingen naar sites die niet door Haven Amsterdam worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Haven Amsterdam uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Haven Amsterdam worden onderhouden wordt afgewezen.

Verwijzing op de site naar producten of diensten houden geen aanbod in voor de verkoop of levering van dat product of die dienst.Recent aanbod